Patientsäkerhetsberättelse för Minnas Tandvård

Hur har patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår? Vi använder sedan år 2017 Qdent ledningssystem för kvalitet som bland annat innefattar:
–      Hygien och smittskydd.
–      Miljö och arbetsmiljö.
Vi har årliga regelbundna genomgångar av samtliga avsnitt som ingår i Qdent. 
Vi har på kliniken upprättat en tids- och åtgärdsplan för att införa händelsehantering så att förbättringar kan genomföras.
–      Minnas Tandvård deltar regelbundet i nätverksmöten med andra Qdent-användare i närområdet.

Vilka åtgärder har vidtagits för att öka patientsäkerheten?
–      HLR-träning för all personal genomfördes senast  2013.

Vilka resultat har uppnåtts?
–      Qdent-genomgångarna har ökat personalens följsamhet till gällande föreskrifter.
–      Genom Qdentnätverket ställer vi tillsammans med vårt lokala nätverk gemensamma krav på leverantörer och tillverkare för att öka kvalitet och säkerhet.
–      Säkrare digitalt system för att hålla reda på patienters återbesökstider har medfört att 95% får komma inom utlovad tid.
–      Digital röntgen innebär att vi minskat stråldoserna till våra patienter med upp till 50%
–      Effektivare tidsbokning och teamarbete har medfört att vi har kunnat öka det antal patienter som får möjlighet att komma till kliniken. Vår väntetid är aldrig mer än max 1 vecka för klinikens patienter.
–      Genom att alla patienter som vill ha en skriftlig behandlingsplan (oavsett omfattning av behandling) kan få det, vet de vad som skall göras, hur lång tid det kommer att ta och ett cirkapris på vad behandlingen kommer att kosta. Detta har medfört att antalet klagomål och missförstånd bibehålls på en låg nivå.

Patientsäkerhetsrelaterade händelser (PKI = Profound Knowledge of Improvement)
o   Vi har ett 10-tal egenidentifierade PKI under året.
o   Vi har inga i kliniken, patientidentifierade PKI under året (klagomål).
o  Inga till Socialstyrelsen, patientidentifierade PKI under året (klagomålsärenden).
o  Inga ärenden har gått till Förtroendetandläkare.

Vi har vidtagit följande åtgärder:
o  Vi kontrollerar noggrant alla tandtekniska produkter.
o  Alla våra kunder ska ha tillgång till både tandläkare och hygienist.
o  Noggrann journalförning samt information till våra patienter.